અજય ઓઝા

  • જન્મ - ૧૯૭૧, ભાવનગર
  • અભ્યાસ - પી.ટી.સી.
  • ભાવનગરમાં પ્રાથમિક શિક્ષક
  • પ્રવૃત્તિઓ - ગુજરાતી/ હિન્દીમાં લેખક
  • ઈમેલ -  oza_103@hotmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *