ચિરાગ પટેલ

  • જન્મ - ૧૯૭૬, વડોદરા 
  • બી.ઈ.(ઇલેક્ટ્રોનિક્સ), એમ.એસ.(સો.વે.)
  • સિનિયર ,મેનેજર(ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેફટી કં.)
  • હાલ વસવાટ - રોનોક, ટેક્સાસ( યુ.એસ.)
  • ઈમેલ -  chipmap@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *