જતિન વાણિયાવાળા

  • જન્મ - ૧૯૫૨, સુરત
  • બી.એસ.સી.( કેમિસ્ટ્રી)
  • એલ.એન્ડ.ટી( મુંબઈ) માંથી વ્યવસાયી કાર્ટૂનિસ્ટ તરીકે નિવૃત્ત
  • હાલ  વસવાટ - સુરત
  • પ્રવૃત્તિ -  મેગેઝિનોમાં કાર્ટૂનો
  • ઈમેલ - jatinvan@yahoo.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *