જુગલકિશોર વ્યાસ

  • જન્મ-૧૯૪૪, ઉમરાળા (ભાવનગર જિ.)
  • ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી એમ.એ.
  • ૨૦૦૨ - ગુજરાત સરકારના જનશિક્ષણ સંસ્થાનના નિયામક પદેથી નિવૃત્ત
  • હાલ વસવાટ - અમદાવાદ
  • 'માતૃભાષા' વેબ સાઈટના સંચાલક,નેટ જગતમાં ભાષાશાસ્ત્રના તજજ્ઞ
  • ઈમેલ - jjugalkishor@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *