સંજય કોરિઆ

  • જન્મ - 
  • એમ.એ.,એમ.એડ., પી.એચ.ડી.
  • શિક્ષક - અજમેરા હાઈસ્કૂલ, વિંછિયા, જિ. રાજકોટ
  • હાલ વસવાટ - રાજકોટ
  • ઈમેલ - sanjay.koriya@yahoo.com

 

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *