રમેશ પટેલ

  • જન્મ  ૧૯૪૮, મહિસા, જિ. ખેડા 
  • બી.ઈ.( ઇલેક્ટિકલ)
  • જી.ઈ.બી.માંથી સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિ. તરીકે નિવૃત્ત
  • હાલ વસવાટ - કરોના ( કેલિફોર્નિયા, યુ.એસ.)
  • નેટ ઉપર 'આકાશ દીપ' ઉપનામ હેઠળ કાવ્ય લેખન
  • ઈમેલ srpvadi@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *