રાજુલ કૌશિક

 

  • જન્મ - ૧૯૫૪, અમદાવાદ
  • બી.એ.
  • ઘરની જવાબદારી ઉપરાંત દૈનિક/ સામાયિક/ બ્લોગમાં  કોલમ લેખન
  • ૨૦૧૨થી વસવાટ - બોસ્ટન,  મેસેચ્યુસેટ્સ (યુ.સ.)
  • ઈમેલ - rajul54@yahoo.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *