હીરલ શાહ

 

  • જન્મ - ૧૯૮૦, અમદાવાદ 
  • બી.ઈ. (ઇલેક્ટોનિક્સ) 
  • વ્યવસાય - લગ્ન પહેલાં IT  professional
  • હાલ વસવાટ - રિડિંગ (યુ.કે.)
  • ઈ-વિદ્યાલયનાં સ્થાપક
  • ઈમેલ -  evidyalay@gmail.com

.......

મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો માણવા જમણી બાજુ પરની બારી પર ક્લિકો! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *