ગુજરાતી શબ્દ ભંડાર – વિડિયો સ્વરૂપે – ૩

  શબ્દ ભંડારના વિડિયોમાં એક ઉમેરો

સૂકા મસાલા

આખો ભંડાર અહીં જુઓ...

     આ બધા  વિડિયો ગુજરાતનાં નાનકડાં ભુલકાંઓને , એમનાં માવતરને/ વાલીઓ સુધી પહોંચાડવા અમે તમારો સહકાર અને શુભેચ્છા વાંછીએ છીએ.

One thought on “ગુજરાતી શબ્દ ભંડાર – વિડિયો સ્વરૂપે – ૩”

  1. સુંદર વીડિઓ પણ અંતમાં સૂંઠને બદલે ફરીવાર તજ બોલાયું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *