અનાથાશ્રમથી આઈ.એ.એસ. અધિકારી

સાભાર - શ્રી. વિનોદ પટેલ 

       કેરાલાનો મારા જેવો છોકરો  જો આટલી બધી વસ્તુ જીવનમાં કરી શકતો હોય, તો અન્ય કોઈ કેમ નહીં?

મહમ્મદ અલી શિહાબ -  અનાથાશ્રમથી આઈ.એ.એસ. અધિકારી - પીડીએફ ફાઈલ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો.

અંગ્રેજીમાં  મૂળ લેખ અહીં 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.