જોક – ૧૯

 

શિક્ષક (સોનુને) બતાવ, દુનિયા ગોલ છે કે ચપટી ? 
સોનુ - દુનિયા ન તો ગોલ છે કે ન તો ચપટી, મારા પપ્પા કહે છે કે દુનિયા 420 છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.