હોબીની વેબ સાઈટ – થાઈ ટ્રિક

       જાતજાતના ક્રાફ્ટ અને હોબીની એક નવી વેબ સાઈટની આજે ખબર પડી. નીચેના ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરી ત્યાં પહોંચી જાઓ. મજાની વાત એ છે કે, ત્યાં બધી આઈટમો આપણા માનીતા વિડિયો મિડિયામાં છે !

થોડાક વિડિયો નીચે એમ્બેડ કર્યા છે -

-- --
-- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.