શિક્ષકઃ વિચાર કે વ્યક્તિ?

એક શિક્ષક એટલે? વ્યકિત ? ના. એક શિક્ષક એટલે 'વિચાર'.

એક એવો વિચાર કે જે વિસ્તરે છે. જે વહેંચાય છે, જે એક સક્ષમ નાગરિક બનાવે છે.

      -    કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *