સરવાળાની રમત – સ્ક્રેચ પ્રોજેક્ટ

      પિન્ટરેસ્ટ( Pinterst) પરથી પ્રાથમિક શાળાનાં બાળકોને સરવાળા રમતાં રમતાં શીખવવાની રમત મળી હતી, અને અહીં તે વિશે માહિતી આપી હતી.  તેના પરથી એનું કોડિંગ કરી 'સ્ક્રેચ' પ્રોજેક્ટ બનાવવા વિચાર આવ્યો અને એ બનાવી શકાયો - આ રહ્યો . 

     જેમને આવા પ્રોજેક્ટમાં રસ હોય  તેમને અહીં 'રેન્ડમ નમ્બર'ની એક વિશિષ્ઠ ટેક્નિક  જોવા મળશે. એમાં સ્ક્રેચ ૩.૦ માં ઉમેરાયેલો,  'લિસ્ટ'  વિભાગનો એક નવો બ્લોક વાપરવો પડ્યો હતો. કદાચ એ બ્લોક વિના આ શક્ય ન બન્યું હોત. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *