નમીએ તુજને વારંવાર

 -  સ્વ. સ્નેહરશ્મિ

[ તેમનો પરિચય અહીં ..... ]

પરોઢિયે  પંખી   જાગીને   ગાતાં  મીઠાં  તારાં  ગાન

પરોઢિયે મંદિર મસ્જિદમાં  ધરતાં  લોકો તારું ધ્યાન

 

તું ધરતીમાં  તું છે નભમાં  સાગર મહી વસે છે  તું

ચાંદા  સૂરજમાંયે  તું  છે   ફુલો  મહીં  હસે છે  તું

 

હરતાં ફરતાં કે નીંદરમાં રાતે દિવસે  સાંજ સવાર

તારો અમને  સાથ સદાયે  તું  છે સૌનો રક્ષણહાર

 

દેવ બનાવી  દુનિયા છે તેં  તારો છે સૌને  આધાર

તું છે  સૌનો  સૌ તારાં છે  નમીએ તુજને વારંવાર.

     - સાભાર -  વિનોદ પટેલ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.