જોક – ૨૫

ગ્રાહક(વેઈટરને) આ શાકમાં કેટલુ મીઠુ નાખી દીધુ છે, તમે લોકો ચાખીને પણ જુઓ છો કે નહી ? 
વેઈટર - સોરી સર, વાત એમ છે કે અમારો રસોઈઓ ભુલક્કડ છે. તે ધ્યાન નથી રાખતો કે શાક કેટલા દિવસનું વાસી છે અને તાજુ સમજીને રોજ તેમાં મીઠુ નાખી દે છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *