ચિત્ર કોયડો

નીચેના ચિત્રમાં બુટ અને દૂરબીનની કિમ્મત શોધો -


૧ +૧ +૧૮ = ૨૦ (૧ બુટની કિંમત ૯)
૬ +૬ +૧ = ૧૩ (૧ દૂરબીનની કિંમત ૩)
૯ +૧ x ૩ = ૩૦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.