દસ લાખ ડોલરનું ઈનામ મેળવતો શિક્ષક

   ૩૬ વર્ષના, કેન્યાના ફ્રાન્સિસ્કન પાદરી અને શિક્ષક પીટર તબીચીને ૨૦૧૯ માટેનું, દસ લાખ ડોલરની માતબર રકમનું,  ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઈઝ દુબાઈ ખાતે   એનાયત થયું છે. કેન્યાના નાનકડા પ્વાની ગામનો આ શિક્ષક એના પગારનો ૮૦ % ભાગ  બાળકોના શિક્ષણ માટે વાપરી નાંખતો આવ્યો છે. એ ગામમાં એટલી તો દારૂણ ગરીબી છે કે, કોઈ બાળકોને શાળાએ મોકલવા તૈયાર ન હતું. પણ પીટરે અવનવી પદ્ધતિઓ અપનાવી આવા પછાત વિસ્તારમાં જાગૃતિ આણી છે. 

     ઈનામ લેવા પીટર દુબાઈ ગયો, એ એની પહેલી હવાઈ મુસાફરી હતી!
વિગતે માહિતી અહીં વાંચો .

 

--
--

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.