કોયડો – ખૂટતા અક્ષર શોધો – ૨

વિચાર આભાર - બટુક ઝવેરી 

નીચેના શબ્દોમાં ખાલી જગ્યા વાળા અક્ષરો કયા છે?
( શબ્દો જૂદા   છે, પણ ખૂટતા અક્ષરો એકસરખા છે અને સરખા ક્રમમાં છે ! )

-  - 

-  -

-  -

-  -

-  -

-  - દ ળ 


મ ગ
આવા બીજા શબ્દો ...
મગરૂર , મગતરું , જામગરી, નરમગરમ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.