બાળપણની સમૃદ્ધિ

     -    ઉષા પંડ્યા

     શ્રીમતિ દક્ષાબહેન પંડ્યા ( ભટ્ટ) ને બાળકો માટેનાં કાવ્યોમાં બહુ રસ છે. તેમના નીચેના બ્લોગમાં ઘણાં બધાં કાવ્યો માણી શકાશે - 

તેમના બ્લોગ પર અહીં ક્લિક કરી પહોંચી શકશો.

 

એક સૈનિક કાવ્ય આ રહ્યું -

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.