કોયડો – સરેરાશ

સાભાર - બટુક ઝવેરી,  ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા 

ત્રણ સંખ્યાઓ છે. એમાંની પહેલી બે છે - 

૨/૩      અને     ૩/૪

એમનો સરેરાશ  છે . તો ત્રીજી સંખ્યા કઈ? 


૫૫ / ૧૨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.