કોયડો – આંધળો આરબ

સાભાર - વિશાલ રહેવર 

      બળબળતા રણમાં એક આંધળો આરબ ફસાયો છે. એની પાસે એક શીશીમાં બે લાલ અને બે લીલી ગોળીઓ છે. એને એ ખબર છે કે, જો તે એક લાલ અને એક લીલી ગોળી ગળી જાય તો એની તરસ સંતોષાય અને એને રણમાંથી ભાગી છૂટવાનો રસ્તો મળી જાય. આ સિવાય તે મરી જાય તેમ છે.

      પણ એ અક્ક્લવાન આરબ બચી જાય છે. શી રીતે ?

 


૧) એ પહેલી ગોળીના બે ટૂકડા કરી એક ગળી જાય છે અને બીજો ટૂકડો ફેંકી દે છે. આમ તે ચારે ચાર ગોળીના અડધા ભાગ વારા ફરતી ગળી જાય છે.
૨) આંધળો હોવાના કારણે એની સ્પર્શ શક્તિ બહુ શક્તિશાળી છે. લાલ ગોળીઓ લીલી ગોળીઓ કરતાં વધારે ગરમ હોય, એટલે તે એક ગરમ અને એક ઠંડી ગોળી ગળે છે.


One thought on “કોયડો – આંધળો આરબ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.