લોગો બનાવવો છે?

 

       આજે એક સરસ વેબ સાઈટની માહિતી મળી. ઘણા બધા લોગો ત્યાંથી મફતમાં ડાઉન લોડ કરી શકાય છે, અને જાતે બનાવવા હોય તો તે માટેનું એડિટર પણ છે.

logomakersamples49.png?width=150&height=70&quality=80&crop=0&method=crop
gscustomsample29.png?width=150&height=70&quality=80&crop=0&method=crop
gscustomsample48.png?width=150&height=70&quality=80&crop=0&method=crop
logomakersamples30.png?width=150&height=70&quality=80&crop=0&method=crop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.