જીવન પ્રેરણા

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
      માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

   અમદાવાદના શ્રી. મૃગેશ વૈષ્ણવ જાતજાતની માનસિક સમસ્યાઓ બાબત માર્ગદર્શન આપે છે.  એમણે ઘણા વિડિયો પણ આ સંદર્ભમાં બનાવ્યા છે.

     એમની ચેનલ આ રહી -

    એમાંના થોડાક વિડિયો નીચે દર્શાવ્યા છે. આશા રાખીએ  કે એ સૌ બાળકો, વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકોને કામમાં  આવે.

-- -- -- --
-- -- -- --

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.