કોયડો – ગુજરાતનાં શહેરો

 

ઉપરના દરેક ચિત્રમાં ગુજરાતનું એક શહેર સંતાડેલું છે !  શોધી બતાવશો ને?


સિદ્ધપુર              આણંદ             કડી
પાટણ                મોરબી             રાજકોટ
ભાવનગર           જામનગર         ગાંધીનગર
ઉત્સાહમાં આવી જાઓ તો આવા બીજાં ચિત્રો બનાવી આપો અથવા એના માટે આઇડિયા આપો !  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.