કોયડો – અવનવું

  1. કયો ડ્રેસ પહેરી શકાતો નથી?
  2. કઈ ચીજ બહાર મફત મળે છે, પણ હોસ્પિટલમાં એની કિમત ચૂકવવી પડે છે?
  3. રસોડાની કઈ ચીજ તમે ખરીદી શકો છો, પણ ખાઈ શકતા નથી?
  4. તમે અંધારામાં ઊભા છો. તમારી પાસે દીવો, મીણબત્તી અને ફાનસ છે. તમે પહેલું શું પ્રગટાવશો?
  5. એ શું છે જે તડકામાં સૂકાતું નથી?

  1. એડ્રેસ
  2. સલાહ
  3. થાળી/ વાડકી
  4. દિવાસળી
  5. પસીનો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.