One thought on “તારની જાળી શી રીતે બનાવાય છે?”

  1. તારની જાળી ઉપર મુકવામાં આવે છે. તેની નીચેની બાજુએ એક સ્વચ્છ પાત્ર મુકવામાં આવે છે જેમાં મધ તથા મીણ એકઠુ થઈ શકે. આ મધપુડાના ઢગલા ઉપર સળગતા કોલસાઓને મુકવામાં આવે છે. આગની ગર્મીના કારણે મીણ અને મધ પીગળીને નીચે………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *