કોયડો – સરખા શબ્દો? !


Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 5663

ભાખરી          પતંગ         લાકડી       સાદડી       હલેસું
બીલાડી        ખુરશી        વેલણ       ધોતિયું       હાંસડી
તાવડી          કાબર         ખમીસ      બારણું       હરણ

એક બીજા સાથે કશું લાગતું વળગતું નથી ને?

ના ! એ બધામાં એક સમાનતા છે.

શી ?


દરેક શબ્દમાંથી વચલો અક્ષર કાઢી નાખો તો પણ બાકીના શબ્દ નો અંર્થ થાય છે.
ભારી, પગ, લાડી, સાડી, હસું ..... વિ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *