કપિલ સત્તાણી – શૈક્ષણિક વિડિયો

←  મુખ્ય વિભાગોમાં જવા અને ઝટપટ ટચૂકડા આકર્ષણો
      માણવા આ બારી પર ક્લિકો!

     શ્રી. કપિલ સત્તાણી ઈ-વિદ્યાલયના સદૈવ સાથી છે. હવે તેમણે પણ શૈક્ષણિક વિડિયો બનાવી નેટ ઉપર પીરસ્યા છે. એમની ચેનલ આ રહી

  એમાંના થોડાક વિડિયો નીચે ....

-- --
-- --

One thought on “કપિલ સત્તાણી – શૈક્ષણિક વિડિયો”

  1. આત્મીય
    સુરેશભાઈ & ઈ- વિદ્યાલય ટીમ

    મારા વીડિયો સમાવવા બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.