જીવંત ચિત્રો અને સ્ક્રેચ

આજે જ ખબર પડી કે, ‘સ્ક્રેચ’ પર .gif  ફાઈલો પણ અપલોડ કરી શકાય છે. આવી ફાઈલો વાપરી બનાવેલો પહેલો પ્રોજેક્ટ…

એ જોઈ શકાશે કે, આના પ્રતાપે હવે આવાં ચિત્રોની ઝડપ બદલી શકાય છે.

બીજી ગ્રાફિક ઈફેક્ટોનો પ્રયોગ હવે પછી.

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
  
Posted in પ્રોગ્રામિંગ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

સર્જન સંગ્રહ
ઇ-વિદ્યાલય લોગો
  ઇ-વિદ્યાલય લોગો અને લિંક આપના બ્લૉગ પર મૂકવા માટે નવું ટેક્સ્ટ વિજેટ બનાવી નીચે દર્શાવેલા કોડની કૉપીને ત્યાં પેસ્ટ કરો.

<a href="//www.evidyalay.net"><img src="http://evidyalay.net/wp-content/uploads/2013/09/EV_LOGO4.png" /></a>

આ ગુગલ એડનો હેતુ માત્ર ઇવિદ્યાલય વેબસાઇટ નિભાવ પૂરતો જ સિમિત છે.