ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૬)

‘ગુરુ’ માં બધું લઘુ જ હોય.
ગુરુ = મોટું
લઘુ = નાનું 

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૪૧]

તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published.