જોડકણાં – ૬ , જીતેન્દ્ર પાઢ

મામાની ઘરવાળી તે થાય મારી મામી
હસીને કહે ભાણાભાઈ, તબિયત તો ખૂબ જામી.


મારી મમ્મી જેવુ વ્હાલ વરસાવી રહેતી ઉલ્લાસી
તમને ખબર છે એ કોણ છે? એ તો છે મારી માસી.
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.