જોડકણાં – ૫ , જીતેન્દ્ર પાઢ

કાકાની ઘરવાળી હોય તે થાય મારી કાકી
હોંશે હોંશે શીખવાડે જે લેસન મારું બાકી.


દિવાળીમાં નાનાને ત્યાં નાખું હું મારા ધામા
મારી મમ્મીનાં ભાઈ તેને હું કહું છું મામા.
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

One thought on “જોડકણાં – ૫ , જીતેન્દ્ર પાઢ”

  1. સું દ ર જો ડ ક ણાં….
    કાકા-મામા પર ઉખાણું યાદ આવે
    કાકા કહેતા કાંઇ ન લાગે મામા કહેતા લાગે
    કેરી દરાખે કાંઇ ન લાગે આંબે જાંબુ લાગે
    શું ન લાગે ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.