કસોટી – ૪, ખરીદીથી ફેંકવા સુધી

      એવું શું છે, જે ખરીદો ત્યારે કાળું હોય છે, વાપરો ત્યારે લાલ બને છે; અને ફેંકી દો ત્યારે સફેદ?

કોલસા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.