મનમોજી રાજા – જીવરામ જોશી

રાજા હતો એક

મનમોજી છેક


ચિંતા ના જરાય

સુએ અને ખાયસવાર જ્યાં થાય

સભા ત્યાં ભરાયલોકો બધા આવે

ગપોડાં ચલાવે.

     મજાની આ જોડકણા કથા હું દસ વર્ષથી પણ નાનો હતો ત્યારે વાંચી હતી. કોઈની પાસે સ્વ. જીવરામ જોશીની એ ચોપડી હોય તો એ આખી કથા મોકલવા વિનંતી.
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.