જોડકણાં – ૪ , જીતેન્દ્ર પાઢ

ભાઈ”નાં લગન લીધાં, જાનમાં કરી ખૂબ લહેર
રૂમઝુમ કરતી ભાભી આવી ભાઈ સાથે ઘેર.

ચોમાસામાં વાદળ ગરજે, વીજ કરે કડાકા
મારા પપ્પાનાં ભાઈ તે થાય મારા કાકા.
તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.