નાનકડો ગધેડો !

નાના ગધેડાની હરકતો માણો અને પેટ ભરીને હસો !

સાભાર – ડો. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.