વિડિયો દ્વારા શિક્ષણ – ૨, સ્વયંપ્રભા

સ્વયં પ્રભા –  ભારત સરકારના HRD કાર્યક્ષેત્રનો ઈ -વિસ્તાર કરતું પ્લેટ ફોર્મ

એના વિશે માહિતી

એ વેબ સાઈટ પરથી…

The SWAYAM PRABHA is a group of 32 DTH channels devoted to telecasting of high-quality educational programmes on 24X7 basis using the GSAT-15 satellite. Every day, there will be new content for at least (4) hours which would be repeated 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from BISAG, Gandhinagar. The contents are provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS. The INFLIBNET Centre maintains the web portal.

The DTH Channels shall cover the following:

  • a).Higher Education: Curriculum-based course contents at post-graduate and under-graduate level covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. All courses would be certification-ready in their detailed offering through SWAYAM, the platform being developed for offering MOOCs courses.

  • b).School education (9-12 levels): modules for teacher’s training as well as teaching and learning aids for children of India to help them understand the subjects better and also help them in preparing for competitive examinations for admissions to professional degree programmes.
  • c).Curriculum-based courses that can meet the needs of life-long learners of Indian citizens in India and abroad.
  • d).Assist students (class 11th & 12th) prepare for competitive exams.
     ૩૨ ચેનલો અને  ઢગલાબંધ વિડિયો – ટીવીના માધ્યમ દ્વારા સીધું ઘેર ઘેર પ્રસારણ!


https://www.swayamprabha.gov.in/index.php/ch_allocation


તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.