જોડકણાં- -૧ , જીતેન્દ્ર પાઢ

ગાંધીબાપુ દેશના બાપુ, રહેતા હતા સાદા
મારા પપ્પાના બાપુ તે થાય મારા “દાદા”.

તમને આ સામગ્રી અને આ બ્લોગ ગમ્યાં હોય તો તમારા મિત્રોને તેમનાં બાળકોના ઉપયોગ અને વિકાસ માટે આની જાણ કરશો ને?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.