ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી (૩)

તમે જેને ઓળખતા હો તેવા બેજવાબદાર માણસોની વિગત આપો.
તમે જેને ઓળખતા હો તેવા બે જવાબદાર માણસોની વિગત આપો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.