તમારા બાળકોને જરા પૂછજો ને!

રિઝલ્ટના દિવસે સ્ટુડન્ટસ - પેરન્ટસે ખાસ વાંચવા જેવો વિચાર વરિષ્ઠ પત્રકાર મુકુંદ પંડયાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં. તમામ માધ્યમોમાં શક્ય એટલો શેર કરી ફેલાવવો જરૂરી.

જયભાઇની ફેસબુક વોલ પરથી સાભાર 🙂
Image may contain: text

One thought on “તમારા બાળકોને જરા પૂછજો ને!”

  1. બહુ જ સરસ વાત. ઈવિદ્યાલયમાં આ શિક્ષણની મહત્તા દોહરાવતા જ રહેવું પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.