કોયડો – ૯ , એક દિવાસળી ખસેડો

ઉપરનું સમીકરણ સાચું નથી.

એક જ દિવાસળી ખસેડીને એ સાચું બનાવો. [ ત્રણ ઉકેલ છે !  તમને કેટલા મળ્યા? ]

 

આવા ઘણા બધા કોયડા અહીં….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.