કહેવત-૩૨

ઘરનાં છોકરાં ઘંટી ચાટે ને ઉપાધ્યાયને આટો