કહેવત-૪૧

કૂતરાની પૂંછડી જમીનમાં દાટો તો પણ વાંકી ને વાંકી