જોક-૧

છાપામાં અપાતી જાહેરખબરના ભાવ પૂછવા મહેશે ફોન કર્યો અને પૂછ્યું – ” જાહેરખબરનો ભાવ શું છે?”

જવાબમાં જણાવાયું કે એક સેન્ટીમીટરના દસ રૂપિયા.

આ સાંભળી મહેશે કહે, “મને ન પોસાય.”

એટલે સામેથી અવાજ આવ્યો –  “કેમ?”

‘મારે તો મરણનોંધમાં જાહેરખબર આપવી છે. અને મરનાર પાંચ ફૂટ ચાર ઈંચનો છે.”