ડોક્ટર – ૧

આંખના ડૉક્ટર

ડૉ. નયન રોશન

ગેસ્ટ્રૉએન્ટ્રોલૉજિસ્ટ

ડૉ. પવન આઝાદ

કાર્ડિયોલૉજિસ્ટ

ડૉ. હૃદયનાથ દીલસુખાણી

ગાયનેકોલૉજિસ્ટ

ડૉ. જન્મેજય સુયાણી

બાળકોના ડૉક્ટર

ડૉ. બાલકૃષ્ણ નાનજી