દુનિયા ગોળ

પરીક્ષાના પેપરમાં આવ્‍યું –

સાબિત કરો કે, દુનિયા ગોળ છે.

વિદ્યાર્થીએ લખ્‍યું- 

નારંગી ગોળ છે. સફરજન ગોળ છે. આનાથી સાબિત થાય છે કે, દુનિયા પણ ગોળ છે.

પેપર તપાસનારે લખ્‍યું–

ચશ્‍મા લગાવીને જુઓ. નંબર પણ ગોળ છે.