બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

જો આફ્રિકામાં કોઈ બાળક જન્મે તો એના દાંતનો રંગ કેવો હોય ?

વિચારો…વિચારો…હજી વિચારો છો ?

અલ્યા ભલા માણસ,

તરત જન્મેલા બાળકને દાંત હોય ખરા ?

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Geneva mechanism

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

     આપણે સૌ ભ્રમણાઓના શિકાર હોઈએ છીએ. નોકરી માટે ભણીએ છીએ. ખરેખર તો વ્યક્તિએ જીવન જીવવાની કળા શીખવા માટે ભણવાની જરૂર છે.

  - નરેન્દ્ર મોદી

નવી સામગ્રી