બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

પાળતુ પ્રાણી

બાળ સર્જન

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

કહેવત

પક્ષી

જોક

છાપામાં અપાતી જાહેરખબરના ભાવ પૂછવા મહેશે ફોન કર્યો અને પૂછ્યું - " જાહેરખબરનો ભાવ શું છે?" જવાબમાં જણાવાયું કે એક સેન્ટીમીટરના દસ રૂપિયા. આ સાંભળી મહેશે કહે, "મને ન પોસાય." એટલે સામેથી અવાજ આવ્યો -  "કેમ?" ‘મારે તો મરણનોંધમાં જાહેરખબર આપવી છે. અને મરનાર પાંચ ફૂટ ચાર ઈંચનો છે."  

સદ વિચાર

     તમારો દેખાવ સુધારવા માટેનો સૌથી સહેલો અને  કોઈ ખર્ચ વિનાનો રસ્તો સ્મિત છે.

જંગલી પ્રાણી

Mechanisms

Gear train

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

નવી સામગ્રી

નીચેના કોઈ પણ લોગો પર ક્લિક કરી
એ વિભાગની બધી સામગ્રી માણો.