બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

રાકેશ-

પપ્પા,તમારી કારની ચાવી આપોને,

મારે બહાર જવું છે.

 પપ્પા-

ભગવાને બે પગ આપ્યા છે, એનો ઉપયોગ ક્યારે કરીશ ?

રાકેશ-

એક પગનો ઉપયોગ એકસીલેટર દબાવવા માટે

અને બીજા પગનો ઉપયોગ બ્રેક દબાવવા માટે !

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Four stroke engine

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

કિશોરાવસ્થામાં

સમય અને શક્તિ હોય; પણ નાણાં ક્યાં?

યુવાવસ્થામાં

શક્તિ અને નાણાં હોય; પણ સમય ક્યાં ?

વૃધ્ધાવસ્થામાં

સમય અને નાણાં હોય; પણ શક્તિ ક્યાં ?

નવી સામગ્રી