બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

જો આફ્રિકામાં કોઈ બાળક જન્મે તો એના દાંતનો રંગ કેવો હોય ?

વિચારો…વિચારો…હજી વિચારો છો ?

અલ્યા ભલા માણસ,

તરત જન્મેલા બાળકને દાંત હોય ખરા ?

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Ball gear

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

કઠપુતળી ન હોઉં  એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

હું બાળકોને પાંખો આપીશ અને તેમને એકલા રહેવા દઈશ; જેથી તેઓ તેમની જાતે જ ઊડતાં શીખે.

-   ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

નવી સામગ્રી