બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

પરીક્ષાના પેપરમાં આવ્‍યું -

સાબિત કરો કે, દુનિયા ગોળ છે.

વિદ્યાર્થીએ લખ્‍યું- 

નારંગી ગોળ છે. સફરજન ગોળ છે. આનાથી સાબિત થાય છે કે, દુનિયા પણ ગોળ છે.

પેપર તપાસનારે લખ્‍યું–

ચશ્‍મા લગાવીને જુઓ. નંબર પણ ગોળ છે.

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Zipper

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

હું વૃધ્ધોને બતાવીશ કે, ઉમ્મર વધવાના કારણે નહીં પણ જીવનને ભુલી જવાના કારણેમૃત્યુ નજીક આવતું હોય છે.

   - ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

નવી સામગ્રી