બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

એક કંજૂસની પત્ની બીમાર હતી.

લાઈટ જતી રહેલી એટલે

એણે મીણબત્તી સળગાવી હતી.

માંદગી વધી જતાં

પતિ ડોક્ટરને બોલાવવા નીકળ્યો.

જતાં જતાં પત્નીને કહેતો ગયો :

‘હું ડૉકટરને લેવા જાઉં છું.

જો તને એવું લાગે કે તું નહિ બચે તો

મહેરબાની કરીને મરતાં પહેલાં

મીણબત્તી ઠારતી જજે.”

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Zipper

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

     કદી ન લખાઈ હોય, તેવી ચોપડી તમારે વાંચવી હોય; તો તમારે તે જાતે લખવી પડે.

  -   ટોની મોરિસન

નવી સામગ્રી