બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

બે ગુંડાઓએ કરસનકાકાને મોડી રાતે એકાંત ગલીમાં પકડ્યા અને જે કાઈ હોય તે બધું આપી દેવા કહ્યું. કરસનકાકાએ તો કાંઈ ન આપતા સામનો કર્યો. લગભગ અડધા કલાક બાદ તે ગુંડા કરસનકાકાને પકડી શક્યા અને ત્યાર બાદ તેઓએ તેમનું ખિસ્સું તપાસ્યું તો તેમાંથી તો ફક્ત એક રૂપિયાનો સિક્કો મળ્યો. બન્ને ગુંડાઓને નવાઈ લાગી કે ફક્ત એક રૂપિયા માટે આ કાકાએ આટલો બધો જોરથી સામનો કેમ કર્યો? તેમને પૂછતા કાકા બોલ્યા કે સવાલ પૈસાનો નથી. મારે તમને જાણ નહોતી થવા દેવી કે હું આટલો બધો કડકો છું.

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Triangular cam

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

     દરેક જણને પર્વતની ટોચ ઉપર પહોંચવું હોય છે; પણ બધું જ સુખ અને બધો વિકાસ તો તમે જ્યારે ચઢતા હો છો ત્યારે હાજર હોય જ છે.

નવી સામગ્રી