બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

મુલ્લાં નસરુદીનના હોનહાર ચિરંજીવી ફકરુને જન્મથી જ જૂઠું બોલવાની ટેવ પડી ગઈ હતી.

મુલ્લાંની લાખ કોશિશોય ફકરુની એ ટેવ છોડાવવા માટે નાકામયાબ નિવડી.

છેવટે સાયકોલોજિસ્ટની સલાહ પ્રમાણે મુલ્લાંએ એક યુક્તિ અમલમાં મૂકી.

મુલ્લાંએ ફકરુને કહ્યું :

‘જો બેટા, તું એક સેકન્ડનો પણ વિચાર કર્યા વિના જૂઠું બોલી શકે, તો હું તને એક રૂપિયો આપું.’

ફકરુએ તરત જ ઉત્તર આપ્યો :

‘એક રૂપિયો ?હમણાં તો તમે બે રૂપિયા કહેતા હતા - અબ્બાજાન !’

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Link mechanism

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

       જ્યારે તમારા પુત્ર કે પુત્રીનું નવજાત બાળક તેની નાજુક મુઠ્ઠી વડે તમારી આંગળી પકડી લે છે; ત્યારે તમારું સમગ્ર જીવન પણ પકડાઈ જાય છે.

નવી સામગ્રી