બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

ખાટી મીઠી          જોક              દૃષ્ટિભ્રમ

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

પરીક્ષાના પેપરમાં આવ્‍યું -

સાબિત કરો કે, દુનિયા ગોળ છે.

વિદ્યાર્થીએ લખ્‍યું- 

નારંગી ગોળ છે. સફરજન ગોળ છે. આનાથી સાબિત થાય છે કે, દુનિયા પણ ગોળ છે.

પેપર તપાસનારે લખ્‍યું–

ચશ્‍મા લગાવીને જુઓ. નંબર પણ ગોળ છે.

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

હળવાશથી ભાષા

કહેવત

ધાર્મિક પ્રતીક

દૃષ્ટિભ્રમ

ખાટી મીઠી

Mechanisms

Geneva mechanism

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

સદ વિચાર

ખોટી વસ્તુ કરવા માટે

કોઈ સમય સાચો નથી હોતો.

સાચી વસ્તુ કરવા માટે 

કોઈ સમય ખોટો નથી હોતો.

નવી સામગ્રી