બારી

બારણે પાછા  જવા ઈ-વિદ્યાલયના લોગો પર ટકોરો!

આજે ઈતિહાસમાં શું થયું?

નીચે જુઓ છો તે  ચટપટી, રસીલી વાનગીઓનો સંગ્રહ માણવો છે? - આ રહ્યો.....

જોક 

પાળતુ પ્રાણી           પક્ષી              જંગલી પ્રાણી                 જળચર પ્રાણી       

 બાળ  સર્જન            સદવિચાર        Mechanisms 

તમે આ શબ્દ જાણો છો?           હળવાશથી  ભાષા            તમે જાણો છો?

કહેવત          ધાર્મિક પ્રતિક            સુભાષિત  

જોક

રામજીભાઈએ કાનના ડોક્ટરને કહ્યું કે, "તમે મારા કાનની બહેરા દૂર કરી તેનો આભાર. આપની કેટલી ફી છે?" ડોકટરે જવાબ આપ્યો, "ચારસો રૂપિયા." રામ્જીભાઇએ કહ્યું, "પાંચસો રૂપિયા?"

પાળતુ પ્રાણી

પક્ષી

જંગલી પ્રાણી

જળચર પ્રાણી

તમે આ શબ્દ જાણો છો?

કહેવત

સદ વિચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

વસ્તુઓની કિમ્મત માટે નહીં, પણ તે જેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તે મૂળ તત્વની અગત્ય હું સમજીશ

    -   ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

હળવાશથી ભાષા

ધાર્મિક પ્રતીક

Mechanisms

Screw feeder

તમે જાણો છો?

સુભાષિત

નવી સામગ્રી

નીચેના કોઈ પણ લોગો પર ક્લિક કરી
એ વિભાગની બધી સામગ્રી માણો.