ગુજરાતી

ગુજરાતી મુળાક્ષરો , બારાખડી
ગુજરાતી મુળાક્ષરો , કક્કો
ગુજરાતી બારાખડી_ક
ગુજરાતી બારાખડી_ખ

ગુજરાતી લખતા – વાંચતા શીખીએ
ગુજરાતી સ્વર, વ્યંજન અને બારાક્ષરી
ગુજરાતી મુળાક્ષર લખતા – વાંચતા શીખીએ,
ગુજરાતી મુળાક્ષર લખતા – વાંચતા શીખીએ_ભાગ_૧
ગુજરાતી મુળાક્ષર લખતા – વાંચતા શીખીએ_ભાગ_૨

મને ઓળખો
મને ઓળખો_વાજીંત્રો
આકારો વિષે સમજુતી
આકારો વિષે સમજુતી : ભાગ_૨

બાળગીત
એક ઝરણું દોડ્યું જાતું તું
ઉંચું ઉંચું ઉંટ
જંગલકેરા પ્રાણીઓની
એકડો સાવ સળેખડો ને બગડો ડિલે તગડો.
લ્યો ટબૂકબેન મારો તાળી
ઉનાળાનો કેવો તડકો?
ગુજરાત મોરી મોરી રે
રૂપાળું મારું ગામડું

ગમ્યું?...તો ગમતાનો ગુલાલ કરો.Google+FacebookEmail
3 comments on “ગુજરાતી
  1. Jitu mistry says:

    Veri good for poorpipal
    From where we can gate it

  2. Res.

    Good work

    Congr8s to YR Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*