ગુજરાતી – સાધનો

ગુજરાતી લેક્સિકોન

ગુજરાતી ડિક્શનેરી અને બીજું ઘણું બધું.

પ્રમુખ ટાઈપ પેડ

ગુજરાતી અને બીજી ઘણી ભારતીય ભાષાઓમાં ટાઈપ કરો.